1. Как да изградим принципа като аргумент?
 1. Откривате своя принцип, описвате как го извличате от описаната ситуация, как се прилага
 1. Намирате аналогия за принципа

Често принципите са абстрактни и трудни за разгръщане. Затова при обяснението им е добре да използваме аналогии. В какви други ситуации използваме дадения принцип и с какво обосноваваме този принцип в тази ситуация?

 1. Защо нашата ситуация е равнозначна на  аналогичната?

Намерете критериите, по които си приличат.

 1. Защо този принцип/аргумент е важен?

Например: ТПВЧ държавата трябва да дава право на глас на всички мигранти работници без гражданство в местни и общонационални избори

 1. Принцип: право на репрезентираност. 

Какво определя правото на репрезентираност? Защо даваме на хората да гласуват? 

Даваме право на глас на хората в една държава, защото 1) живеейки в нея, те допринасят за развитието ѝ, 2) предприетият курс на държавно развитие пряко влияе на живота им и те трябва да имат право да го определят.

Тези причини, които обосновават правото за репрезентация, са основни за това хората да имат право на глас. Но не само гражданите – на базата на тях и мигрантите работници, които работят и живеят в държавата, трябва да имат право да бъдат репрезентирани от политиците, които сметнат за подходящи.

 1. Аналогия: Мигрантите работници имат редица задълженията като на гражданите: да спазват закона, да плащат данъци и в следствие на тези задължения и много права: да работят свободно, имат достъп до здравеопазване, децата им имат достъп до образователни институции и тн. Правото на глас е още едно право, до което аналогично трябва да могат да имат достъп. 
 2. Този принцип е важен, защото на него се базира възможността на индивида да контролира живота си и средата в която живее – политиците контролират здравеопазването, правата на работниците и т.н.

Това са линкове към речи, в които говорителите използват същата структура при обяснението на принципните си аргументи. Може да се опитате да “разбиете” аргументите им на части, както е по-горе в статията.

2. Често срещани принципи, теми, в които са приложими, и как чрез правилни въпроси може да си изградим представа как точно се прилагат*

*Това разделение е субективно и с цел да ви представи по ясен начин различни варианти на принципи, които да приложите в дебат. Не цели да даде ясни параметри за абсолютни принципи в дебатите и ситуации, в които винаги се прилагат. 

*Дадените въпроси не са приложими абсолютно винаги и може и да не водят до пълното изграждане на аргумента. Те по-скоро целят да посочат накъде трябва да върви мисълта ви, как да подходите, когато търсите причини за релевантност на принципа или аналогични ситуации и т.н. 

 • компенсация 

Става въпрос за някакъв вид компенсация или задължение към определена група, която е била опресирана или пренебрегвана. Често се среща в теми за малцинства. 

При тези теми обикновено обясняваме, че нещо е било отнето и от това извличаме идеята, че то трябва да бъде върнато чрез компенсиращи действия. Трябва да дефинираме какво е било отнето, кой го е отнел и защо трябва да има компенсация, както и защо сме избрали тя да е под дадената форма. 

 • отговорност (справедливост) 

Този принцип поставя под въпрос отговорността на даден актьор спрямо някакво събитие.

Например: ТП ще позволи на хора да съдят партньори, които са им изневерили – Тук се разглежда:  Поемат ли отговорност партньорите един спрямо друг? В какво се изразява тази отговорност? Можем ли да ги държим отговорни за изневярата и защо?  

Често принципа за отговорност съществува и в дебати за малцинствени групи. Дали е отговорност на обществото да направи нещото Х, за да помогне на опресираната/уязвима група?

Например: ТП ще имплементира задължителни квоти за етнически и расови малцинства в парламента – Има ли държавата отговорност да въведе тези квоти? Защо има тази отговорност? Какво е било отнето на малцинството от държава и защо то трябва да бъде върнато?

 • Телесна автономия (право на избор)

Тук се обосновава правото на всеки един човек да решава какви действия да предприема със собственото си тяло. 

Например: ТПЩ легализира продажбата на човешки органи – Имаме ли автономия над телата си? В какви случаи може да се разпореждаме с части от телата си (например да даряваме кръв, коса, костен мозък) и защо това е или не е приложимо и тук? Ще даваме ли право на роднини да продават органи на починали близки? Имат ли право роднини да се разпореждат с телата ни, след нашата смърт (например да ни кремират или да дарят органите) и защо това е приложимо и тук? В крайна сметка какъв е критерият, който определя правото на разпореждане?

 • Демокрация

Тук се защитава правото на политически избор на хората.

Например: ТП ще даде два гласа на на младите в референдуми, свързани със запазването на природата – Защо хората имат право на глас? Има ли проблеми, които диспропорционално засягат една група пред друга? Защо е важно тази група да има по-голяма репрезентираност? Има ли други случаи, в които е легитимно една група да е по-репрезентирана от друга? 

 • Свобода срещу сигурност (или човешко достойнство)

Това са два противоречащи си принципа – от една страна сигурността изисква ограничения, от друга свободата предполага повече опасности в една нерегулирана среда. Тук трябва да сравните двете блага и да обясните защо жертвате едното за другото. 

Например: ТПЩ приоритизира разузнаването и събирането на данни пред правото на лично пространство – Какви са основните приоритети на държавата и какво дължи на своите граждани, колко важна е сигурността им? Какви са ограниченията на правото на свобода – всеки може да прави каквото си иска или има граници? Как определяме къде са границите на свободата на индивида? Кога имаме право да го ограничим още повече?

Как да оборваме принципните аргументи?

 1. Директно оборвате логиката на принципа: “Да, този принцип съществува, но в конкретните обстоятелства не е релевантен/не е приложим”. 

Може да обясните защо е морално оправдано този принцип да се наруши в конкретната ситуация или че прилагаме този принцип само в ситуациите Х,У, Z, но не и в тази конкретна ситуация, като разгледате елементите на ситуацията и дадете конкретни причини, по които тя се отличава.

Например: 

Защитаваме принципа на свобода на словото, защото: 1) мнението на един човек е част от неговата личност и той има право да изразява себе си, 2) мнението му има стойност, защото изразява някакъв житейски опит или основателна критика и затова трябва да бъде чуто. 

Защитаваме този принцип, когато хора се изказват критично към правителството, към други институции, когато изказват мнението си в пресата и т.н. по въпроси засягащи морала, социалните и икономически отношения и прочие. 

Свободата на словото не обхваща обаче правото да нападаш вербално представителите на малцинства, защото: 1) омразата кара представителите на малцинството да не искат да изразяват своята идентичност от страх и това нарушава тяхното право на изразяване 2) вербалната агресия се базира на омраза и не е основателно мнение, което да съдържа реална стойност. – това оборване е ясно и конкретно, базирано е на двата критерия от предходните ситуации и така обосновано показва, че ситуацията, при която някой просто обижда хора от малцинства, не е равностойна на останалите. 

 1. Притегляне/сравняване – “дори и да зачетете принципния аргумент на опозицията, ето защо нашият принцип е по-важен и защо трябва да ви е грижа повече за него”. 

Например: ТПЩ легализира продажбата на човешки органи

Правителство: Утилитаризъм – ще се продават повече органи и повече хора ще могат да живеят

Опозиция: Право на избор – много хора ще бъдат притискани да го правят за пари и ще бъде нарушена телесната им автономия и правото им на избор.

Сравнение, което да се направи от правителството: 

Дори правото на избор да бъде нарушено в малка част от случаите, в повечето случаи хората ще правят рационална преценка и ще вземат решението съзнателно. В много други ситуации хората биват притискани да правят неща, които не искат за пари (например проституция или кражби), които също включват сериозен риск и потенциална вреда върху автономията им (посегателство върху тялото, затвор).  Съответно това е вреда, която съществува и в двата свята и не може да бъде избегната напълно. Спасяването на повече човешки животи обаче е последствие, което се постига само от правителството, което осигурява повече от необходимите животоспасяващи органи, за които няма друг начин да бъдат набавени в света на опозицията.

Реториката, при принципните аргументи:

Реториката е важна при принципните аргументи! Трябва да звучите убедително и да се опитате да обясните аргумента си по възможно най-въздействащия начин. Разбира се избягвайте да звучите помпозно, но винаги може да подберете добро въведение към аргументите си и правилните думи, които да ангажират съдията към каузата ви. Хубаво е да се стремите и към добра структура, за да не се изгуби съдийският панел в абстрактността на един принцип.