Адаптирано от Владимир Генковски по “Introduction to WSDC Format” от English-Speaking Union и Online WSDC 2020 Debate Briefing

Обзор на първа реч

Правителство(Министър-прецедател)Опозиция(Лидер на опозицията)
дефинира темата и поставя рамка на дебатапри необходимост, представя модел, чрез който дадена политика или концепция би работилапредставя отборната линия и започва развиването на конструктивния материалпри необходимост, оборва дефинициите и рамките, поставени от правителството, като представя и своитеоборва конструктивния материал на правителствотопри необходимост, представя контра моделпредставя отборната линия на опозицията и започва развиването на конструктивния материал

Дефиниране на темата

Важно е да се даде разумна дефиниция на темата, за да може да всички да имат общо разбиране за темата. Под дефиниция се разбира обясняване на ключовите думи от темата, които потенциално могат да бъдат неясни или възможни за интерпретация в няколко варианта. Пример за разумно и неразумно дефиниране на темата:

ТП ще позволи на хората да си продават органите за пари(тук ключовата част за дефиниране е кои органи ще се продават)
неразумно за опозицияразумно и за двете странинеразумно за правителство
даряване на кръвплащане на компенсации на хора, които си дават бъбрек, част от бял или черен дроб, т.н.продаване на сърце, мозък 

При обявяване на темата е хубаво да си зададете въпроси по темата, за да ви е ясно как ще дефинирате темата:

ТП ще позволи телесните наказания в училищата
Кой ще изпълнява наказанието?училищната сестра, определени учители или всеки учител/служител?
Кой ще поставя наказанието?определени учители/служители или всички?
Какво ще е наказанието?удряне, щипане, т.н.?
Какви нарушения ще водят до наказанието?сериозни, повторни или всякакви нарушения?

Важно е също така да се отбележат и някои недопустими начини за дефиниране на тема:

,,извъртване” на темаинтерпретиране на темата по начин, по който се различава от идеята зад неяТП ще забрани залагането: не може да се дефинира вземането на тежки наркотици като ,,залагане на живота си”
поставяне на ограничена възможност на опозицията да дебатираТП подкрепя козметичната хирургия: не може да се дефинира като само за хора с изгаряния
неразумно конкретизиране в определен примерТП ще ограничи граждански прави в името на националната сигурност: не може да се дефинира като само и единствено въвеждането на една политика (примерно задължително издаване на лични карти) и да се основава материала само на нея
конкретизиране в определено мястоконкретизиране на дебата в дадено място, незададено от тематаТП ще забрани комерсиалното сурогатство: не може да се конкретизира дебата само и единствено в една група държави
времево конкретизиранеконкретизиране на дебата във време, което не е сега и не е зададено от тематаТПВЧ гражданите не трябва да спазват несправедливи правила: не може да се конкретизира в контекста на даден период от миналото и да се дебатира само и единствено в него

*Всяка страна може да има част от конструктивния си материал, който се основава на конкретизация, но не може да бъде цялата им линия на анализ.

Ако правителството зададе неразумна дефиниция на темата, опозицията може да процедира по 4 различни начина, но е важно да се направи още в първата реч на опозицията, за да бъде кредитирано:

  • да се съгласи с дефиницията и продължи дебата с нея
  • да разшири дебата, за да го свърже с темата
  • директно да обори дефиницията, но и да представи “дори ако” аргументи, за да се ангажира с материала на правителството по тяхната дефиниция
  • директно да обори дефиницията, да представи своя, да обясни защо тя е по-подходяща за дебата и да продължи дебата, като се основава само на своята дефиниция

Модел

Моделите не са необходими винаги – нужни са в дебати, в които става дума за въвеждане на някакъв вид промяна, политика, закон. По този начин правителството представя по какъв начин конкретно би изглеждало това. Примерно:

  • ТП ще забрани пушенето: представяне на план от няколко слоя – поставяне на глоби за пушачи и релокирането на работещите в тютюневата индустрията към други работни места

Опозицията може да представи контра модел, като по този начин дебата ще се води между модела на правителството и контра модела на опозицията. Примерно:

  • ТП ще забрани пушенето: представяне на план за поставяне на по-високи данъци за тютюневи изделия и определяне на зони за пушене

Някои теми представят основата на модела още в самата тема:

  • ТП ще изисква престъпници с леки нарушения на закона да изпълняват общополезен труд вместо да бъдат лишавани от свобода в затвор: правителството трябва да представи модел за общополезен труд, а опозицията – за лишаване от свобода в затвор

Теми, които не са фразирани като ,,ТП ще …” може също да изискват изясняване на определени политики, но това трябва да се прецени спрямо самата тема. Подобно изясняване е с цел повече яснота какво точно защитава отбора, а не предлагане на конкретна политика:

  • ТПВЧ САЩ трябва да увеличи военното си присъствие в Азия: стратегически добре за пропозицията е да даде модел, по който САЩ ще увеличи това военно присъствие чрез примери и характеризации как би изглеждало 

Представяне на отборна линия

Във формат Световни училища е много важно да се представи още в първата реч и отборната линия.

лош пример за представяне на отборна линиядобър пример за представяне на отборна линия
,,Аз ще развия първите два аргумента, вторият говорител – третия, третият говорител ще оборва, а четвъртият ще обобщава”
По този начин не става ясно каква ви е позицията в дебата. Нужно е да се представи отборната линия по отношение на конструктивния материал – не засягайте трета и четвърта реч.
,,Аз ще развия аргументите за интегрирането на хората от малцинствените групи в обществото и поставянето на повече гласност върху проблемите им, докато вторият говорител ще развие аргумента защо имаме принципната отговорност към хората от малцинствени групи да им даваме квоти в правителството”

Ключов елемент от представянето на отборната линия, а и като цяло при представяне на конструктивен материал и оборване е етикетирането. Това е конкретното представяне на какво твърдение защитавате/оборвате.

Оттук нататък

Започнете развиването на конструктивния материал, като обърнете специално внимание върху това да анализирате аргументите си докрай. Трябва да бъдете и ясни – във формат Световни училища се взема предвид и стила на представяне. 

Добрият стил е важен за първия говорител. Той започва отборната линия. Важно е да може да привлече вниманието на панела от съдии, да го накара да повярва, че целият отбор ще има ключов принос към дебата, първото впечатление е важен елемент от това. Опитвайте се да започвате с интересно интро или въведение към проблематиката на речта си. Старайте се да променята интонацията си, за да звучите по-емоционално или да привличате внимание към отделните логически моменти в материала си.  Много е важно да сте структурирани. Номерирайте аргументите си, отделяйте причините отново чрез номериране или подточки, казвайте на съдията когато минавате към последствията си или когато правите сравнения, опитайте се да обобщавате какво сте дали на съдията и как трябва да отсъди спрямо него.  Опитайте се да подбирате добре думите си, особено ако говорите на чужд език на международно състезание, е важно съдиите да не ви разберат погрешно. Ако трябва правете малки паузи, вместо да се запъвате или да се губите в думите си. 

Ако сте опозиция, не забравяйте да оборвате материала на правителството, целете се върху конкретните причини и следствия, които е представил говорителят. Това оборване обаче не е основната цел на речта ви, не прекарвайте твърде много време върху него. То трябва да отнеме 1-2 минути и да е фокусирано върху най-съществените позиции на правителството, останалото може да бъде засегнато от втория ви говорител. 

На последно място, когато усвоите всичко казано по-горе, може да започнете да взимате и стратегически решения. Може да се опитвате превантивно да оборите или да сблъскате ваш материал с този, който би се очаквал от срещуположния отбор. Най-фундаменталната роля на първия говорител обаче винаги ще си остане това да може ясно и задълбочено да обясни конструктивния материал на своята страна, тъй като той е в позиция, която е предимно конструктивна и сам поставя основите за аргументите на целия си отбор. 

Примерна реч на силен първи говорител от финала на Световното състезание за ученици през 2017: