На 4-ти май 2019 г., от 18:00 ч. в зала „Киото“ в хотел „Маринела“ в гр. София,  ще се проведе Общо събрание на Асоциация дебати, като част от дневния ред е избиране на нов Управителен и Контролен съвет на организацията.

По време на събранието всеки има право на съвещателен глас, но според устава на Асоциация дебати България право на глас имат само делегати на асоциирани клубове. С официалната покана и пълния дневен ред може да се запознаете на този линк. За Управителен съвет ще бъдат избрани седем кандидати, а за Контролен съвет – трима. Кандидатурите са представени спрямо хронологичния ред на получаване.


Управителен съвет

Име и фамилия: Жанин Ал-Шаргаби

Клуб по дебати: Участвам в КПД към ЦУТНТ-Плевен. Заемам ролята на президент на клуба и изпълнявам и функциите на треньор.

Образователна институция: 12 клас в СУ,,Иван Вазов“-Плевен

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати България в краткосрочен план? В краткосрочен план АДБ трябва да доразвие няколко аспекта от работата си:

 1. Доразвиването на наличните образователни ресурси. Чрез преводи, публикуване на материали, поддържане на архиви и проактивни обучителни инициативи.
 2. Сплотяване на клубната мрежа чрез посещения на провинциални клубове, лагери и регионални състезания
 3. Популяризирането да дебатите чрез събития, участия в медии и кампании за информиране.

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати България в дългосрочен план? В дългосрочен план трябва да се работи в няколко аспекта:

 1. Популяризиране на българското дебатьорско общество в международната общност чрез участие в международни състезания, разпространяване на Sofia Open, международни лагери и обмени;
 2. Популяризиране на дебатите сред студенти;
 3. Превръщането на дебатите в разпознаваемо и уважавано хоби и Асоциацията в основен двигател на българските дебати;
 4. Стабилизиране на клубната мрежа и създаване на лесни за поддържане клубове, чието развитие да се подкрепя и съглежда.

Имате ли опит в управленческа роля? Да. Ръководя клуба по дебати в град Плевен. Бях един от двигателите за организирането на независимото състезание по дебати в Плевен през 2018. Създадох и бях председател на ученически парламент в СУ,,Иван Вазов“. Ръководех дейността на клуб ,,Млади възрожденци“, имах активна роля и в скаутски клуб в града си и в Младежки общински парламент – Плевен. Представлявах област Плевен в Съвета на децата към ДАЗД и организирах редица инициативи чрез него. Един от инициаторите съм на проект „Околобългарско“ и ръководител на подпроект „Околоселско“.

Какъв е личният принос, който смятате, че можете да дадете на Асоциация дебати България? Смятам себе си за отдадена и сериозна личност, която може да се заеме с даден въпрос и да го разреши ефективно. Имам далновиден поглед и бих могла да допринеса за перспективното развитие на Асоциацията в бъдеще. Намирам за важно да работя в полза на младите личности, за повдигането на тяхната информираност и формиране на гражданската им позиция, вярвам, че дебатите подпомагат тези процеси. Идвам от провинциален клуб, който среща структурни трудности и проблеми с устойчивостта, ще мога да повдигна дискусии в тази насока. Мога да участвам активно в структуриран диалог и да работя в екип към постигането на обща цел.

Има ли нещо друго, което искате да опишете в кандидатурата си и не се включва във въпросите по-горе? Не.


Име и фамилия: Алекзандър Бъчрваров

Клуб по дебати: Клуб Дебати – Пловдив – де юре – член на Младежки комитет; де факто – треньор; клуб Дебати – ЕГ „“Пловдив““ – треньор.

Образователна институция: ЕГ „Пловдив“

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати България в краткосрочен план? В основите на АДБ стои клубната мрежа и количественото и качественото й развитие трябва да бъдат приоритет. За да може това да се извърши ефективно трябва да обръща специално внимание на всеки един клуб, независимо дали е от столицата или провинцията. Някои имат нужда от административна помощ с учебното заведение, други от обучения, а трети просто от представителност. Това може да се постигне лесно чрез изработване на стандартна програма за клубове, превеждане и разпространяване на достъпни обучителни материали и редовна комуникация с треньорите и президентите на клубовете. За да се постигне това трябва да се запази приветливата обстановка, която Асоциацията дава, и да създаде нужната публичност за това, че винаги е на среща да помогне. Разбира-се организацията на национални и международни събития трябва да продължи, давайки възможност на дебатьори от всички краища да се срещнат на едно място. Това обаче трябва да става по умерен и разумен начин без разхищаване на излишни ресурси и разтягане на човешки капитал.

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати България в дългосрочен план? АДБ трябва да постави на преден план устойчивостта, разпознаваемостта и добрата репутация на дебатите в България на първо място. Устойчивостта се подсигурява с приемственост – активно обучение на нови кадри, съдии и говорители под формата на стажове, големи обучителни лагери за съдийстване и трениране на клубове. Разпознаваеми ставаме чрез успехи и гражданска инициатива – насърчаване на участие в международни състезание (с шанс за развитие и победи) чрез стипендии и програми като националния отбор ни дават шанс да се представим добре извън страната и да разгласим дебатите, а отворени дискусии и публични дебати ни дават шанс да направим изява извън малкото ни общество и да срещнем нови лица, които биха били склонни да помогнат на каузата ни. Не трябва и да загърбваме съвместната ни работа с институции като МОН и НС, а да продължим усърдно да работим да има установен клуб във всяко училище, който е обвързан или с учител или има друг вид легитимност.

Имате ли опит в управленческа роля? Да, заедно с колегите ми от Клуб Дебати – Пловдив водим най-обширната градска клубна мрежа в страната след София и се занимаваме с проблемите в няколко клуба едновременно и на Сдружението като юридическо лице. Също съм един от главните организатори на Бахър Open 2019 и на предстоящият Айляк Open 2019.

Какъв е личният принос, който смятате, че можете да дадете на Асоциация дебати България? Като някой, който много бързо премина през много етапи от една „дебатьорска кариера“ имам наблюдения над актуални проблеми на няколко равнища в обществото. Малката клубна мрежа в Пловдив също ми е дала възможност да видя как различни клубове могат да общуват и работят заедно и какви нужди има всеки един от тях. С времето съм се научил как да използвам силните си емоции като средство за разрешаване на конфликти и откриване на момента кога е най-добре да отстъпиш, което ми помага в нажежени ситуации. Намирам проверката дали всеки малък детайл е на мястото си за едно от най-важните неща при какъвто и да е вид организация, за това не пропускам да проверявам тези ,,дреболии“ винаги по няколко пъти, за да не се рискува цялата ситуация да се промени.

Има ли нещо друго, което искате да опишете в кандидатурата си и не се включва във въпросите по-горе? Съвсем дебатьорски нека приемем, че цялата ми кандидатура е масово лъжене. В такъв случай аз имам да предложа нещо много просто на Асоциацията – чисто желание и мечта нашето семейство да е по-голямо, по-сплотено и по-обичано – дебатите са дом за много хора, включително и мен, и имам хъса да подобря този дом. Освен това предлагам добър асортимент от случайни философски факти, термини, мъдри мисли и миймове за охлаждане на ситуацията и създаване на тази домашна обстановка, когато е нужно.

Кандидатурата на Алекзандър е както за Управителен, така и за Контролен съвет на АДБ.


Име и фамилия: Елия Панчова

Клуб по дебати: Клуб Дебати Венчев

Образователна институция: Младежки дом Пазарджик

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати България в краткосрочен план? Краткосрочните приоритети на Асоциация дебати България според мен би трябвало да са следните :

 1. Развитие на клубната мрежа чрез локални обучения и менторинг на новосъздадените клубове. Голяма пречка за развитието на по-новите дебатьорски общества, особено в провинцията, е липсата на постоянство. Това може да бъде предотвратено, ако даден регион има един определен човек от Асоциацията, към когото да се обръща относно различни въпроси, свързани с управлението на клуба.
 2. Поддържане на връзка между вече съществуващите клубове и оптимизиране на треньорската мрежа чрез повече от 1 събитие за треньори и съдии на година.
 3. Разпространение на дебатите и в студентските среди, както и ангажиране на вече завършили училище представители на дебатьорското общество.
 4. Създаване на още повече достъпни на български език обучителни ресурси, както за дебатьори, така и за съдии.
 5. Все по-усилена подкрепа на независими дебатьорски събития чрез изпращане на съдии.

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати България в дългосрочен план? Дългосрочните приоритети, които предлагам са следните:

 1. Включване на дебатите като част от образователната система, може би, под формата на извънкласна дейност или свободно избираем предмет в училище
 2. Разпространение на дебатите в училищните среди чрез преподавателите. Сътрудничество с Министерството на образованието относно въвеждане на дебатите в кредитната система с цел ангажиране на повече ръководители на клубове. (В момента единственият официален начин за придобиване на допълнителна квалификация на учител е чрез кредити, получени при посещение на различни обучения и семинари; понастоящем преподавателите, участващи в дебатьорски събития не получават кредити.)
 3. Търсене на други алтернативни източници за устойчиво финансиране. Проучване на местни фирми, които биха имали интерес да инвестират в подобна форма на гражданско образование.
 4. Кооперация с други неправителствени организации на национално и международно ниво с цел обмяна на опит и реализиране на общи проекти.

Имате ли опит в управленческа роля? Да. От 2017 година съм президент на клуба по дебати в гр. Пазарджик, което ми помогна да подобря начина си на комуникация с различните хора и да разбера желанията и проблемите на дебатьорите. Освен това като ръководител на един вече не малък клуб, имам много отговорности и задължения, с които с времето се научих да се справям.
През изминалата година бях придружител на българската група на международния обмен “Creating Critical Minds and Voices in Europe”, което е доказателство за отговорното ми отношение и професионализмът, с който подхождам към поставените задачи.
Също доказателство за релевантен опит са позициите, които заемам като маркетинг стажант на Асоциация Дебати България през 2018 година и стажант по управление на проекти тази година. Допълнително съм организатор на повечето дебатьорски събития в Пазарджик и съм била част от организационния екип на други такива на национално и международно ниво. Допълнително към опита ми като лидер се причисляват и събития, които са извън сферата на дебатите, организирани съвместно със Съвета за младежка политика, където също членувам.

Какъв е личният принос, който смятате, че можете да дадете на Асоциация дебати България? Вярвам, че бих била полезна част от управителния съвет не само заради опитът, който имам на лидерски позиции, а и заради моите личностни качества. На първо място, съм отдаден на каузата човек. Дебатите наистина допринесоха много за личностното ми развитие и бих искала да спомогна за разпространението на дебатите до по-широка маса от хора. Освен това считам себе си за отговорна личност, тъй като изпълнявам с прецизност всяка поставена задача и често полагам повече от необходимите усилия. Крайните срокове и работата под напрежение не са проблем за мен. Целенасочеността ми и амбициозният ми характер винаги са ми помагали да не се отказвам лесно както от личните ми приоритети, така и от тези на организациите, с които съм работила. Въпреки това аз съм човек, склонен на компромиси, разбира се, ако те са ползотворни и градивни за Асоциацията. Вярвам, че мога да приемам чуждото мнение и да работя добре в екип. Не се страхувам от това да признавам грешките си. Идвайки от провинциален град, аз съм наясно с проблемите и нуждите на клубовете в страната и съм готова да работя усилено за техния прогрес. Рационалността е движеща за мен сила, поради тази причина смятам, че трезвата преценка, откровеността и практичността ми са ключови фактори при вземане на важни решения, свързани с развитието на подобна организация.

Има ли нещо друго, което искате да опишете в кандидатурата си и не се включва във въпросите по-горе? Не.


Име и фамилия: Анна -Мария Лазарова

Клуб по дебати: Клуб дебати към 1 АЕГ

Образователна институция: 1 АЕГ

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати България в краткосрочен план? Разширяване на клубната мрежа. С разрастването на самата асоциация е важно да се потърсят допълнителни средства/спонсори, с които да бъдат финансирани още дейности и събития.

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати България в дългосрочен план? Да запазят каузата на развитието на младите именно чрез дебати, да развиват и поддържат дейността си.

Имате ли опит в управленческа роля? Да.

Какъв е личният принос, който смятате, че можете да дадете на Асоциация дебати България? Натрупан опит при ръководенето и организирането на различни дейности, дебатьорски опит както и подпомагане да бъде запазен духа на дебатьорското общество.

Има ли нещо друго, което искате да опишете в кандидатурата си и не се включва във въпросите по-горе? Не.

Кандидатурата на Анна-Мария е както за Управителен, така и за Контролен съвет на АДБ.


Име и фамилия: Максим Зангов

Клуб по дебати: Клуб Дебати-Младежки дом, Русе

Образователна институция: АЕГ „Гео Милев“-Русе

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати България в краткосрочен план? Смятам, че Асоциацията трябва да продължи да разширява дейността си по клубната мрежа. Провинциалните градове, където няма активни клубове по дебати, а има потенциал да бъдат създадени такива, както и тези където съществуващите клубове са в период на застой и изпитват липса на хора за мен са от първостепенна важност.

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати България в дългосрочен план? Усилията на организацията трябва да бъдат в няколко насоки. На първо място-не само да продължи да се разширява дебатьорската общност в страната, но и да стане по-активна. Клубове по дебати има доста, но голяма част от тях участват в 1-2 състезания годишно, а истински активните клубове се броят на пръсти, а това забавя разпространението и развитието на дебатите в страната. След това-засилване на позициите на Асоциацията в международен план. Напоследък съм забелязал че се увеличава бройката на дебатьорите, които участват на международни състезания, което е прекрасно и трябва да бъде подпомагано и подкрепяно. В допълнение към активното участие обаче, смятам, че трябва да се стремим и към още по-високи постижения, защото имаме потенциала за това. И накрая-студентите. Има много университети в страната, където могат да се създадат и развият дебатьорски общества и смятам, че трябва да насочим работата си и към тях.

Имате ли опит в управленческа роля? Да.

Какъв е личният принос, който смятате, че можете да дадете на Асоциация дебати България? Винаги съм максимално отдаден на всичко, свързано с дебати-стаж, тренировки, състезания и т.н. и ще продължа тази отдаденост ако стана част от УС. Критична личност съм, но се старая да бъда обективен и разбираем в критиката и смятам, че това е полезно за управлението на организация като АДБ, защото помага за откриването на проблемите в работния процес и по-ефективното им решаване.

Има ли нещо друго, което искате да опишете в кандидатурата си и не се включва във въпросите по-горе? Не.

Кандидатурата на Максим е както за Управителен, така и за Контролен съвет на АДБ.


Име и фамилия: Йоана Вълова

Клуб по дебати: Клуб Дебати СУ; треньор

Образователна институция: Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати България в краткосрочен план? В краткосрочен план Асоциацията трябва да запази добрите практики, оставени от предишното поколение управители (обучения в страната, състезания и нови инициативи като Академията), като същевременно ускори процеса на своето популяризиране из страната. Това се случва с много активно поддържане на онлайн платформите, търсене на повече възможности за медийни изяви, подпомагане на студентските клубове в университетите и работа по съвместни проекти с други младежки организации.

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати България в дългосрочен план? В дългосрочен план Асоциацията трябва да постави като един от основните си приоритети създаването на устойчиви традиции на дебати в по-малките населени места. Много клубове от страната зависят главно от едно поколение дебатьори и лидери, които нямат свои приемници. Ето защо обученията извън София, постоянната комуникация с тези клубове и интеграцията им в структурите и процесите, случващи се в Асоциацията, са ключови за изграждането на дългосрочно функциониращо и стабилно дебатьорско общество в цяла България. Освен това, имайки предвид неоспоримия растеж в качеството на дебатите за последните години и нивото на конкуренцията, дългосрочен приоритет трябва да бъде и създаването на традиция българските дебатьори да са активни по международни състезания и да се представят на конкурентноспособно ниво. Националният отбор е добро начало, сега трябва да се инвестират ресурси колкото се може повече хора да имат допир до международната дебатьорска сцена.

Имате ли опит в управленческа роля? Била съм ръководител на клуба по дебати към Американския колеж и в момента съм поела инициативата да ръководя клуба на Софийския университет. Миналата година организирах състезание за Колежа, така че имам опит с работата в екип и ръководенето на хора.

Какъв е личният принос, който смятате, че можете да дадете на Асоциация дебати България? На Асоциация дебати България мога да дам времето, опита и уменията си, за да организирам събития, да помагам на новите дебатьори да развиват уменията си и да популяризирам каузата на дебатите сред възможно най-широк кръг от хора в България. Способите за постигане на тези цели са ясни и в течение на мандата ми ще се опитвам да ги разширявам и чрез нови идеи, улесняващи достъпа до информация и ресурси на клубовете. Освен това вече се занимавам с тренирането на тазгодишния национален отбор.

Има ли нещо друго, което искате да опишете в кандидатурата си и не се включва във въпросите по-горе?Не.


Име и фамилия: Дарио Крус

Клуб по дебати: Треньор – Софийски университет/ Президент – Младежки дом Русе

Образователна институция: Софийски университет

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати България в краткосрочен план? Асоциацията трябва да се концентрира върху задържане на скоро създадените клубове, които към момента са доста крехки и имат нужда от повече внимание, за да се стабилизират.

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати България в дългосрочен план? След като вече Асоциацията постигна целта си да създаде постоянна маса от дебатьори из цялата страна, организиращи 24-5 независими събития годишно, смятам, че новият дългосрочен приоритет е създаване на материали и възможности за дебатьорского общество да продължава да се развива, за да може да е по-конкурентно на международно ниво.

Имате ли опит в управленческа роля? В последните две години бях председагел на Контролния съвет на асоциацията. Ръководил съм съм организирането на различни събития на асоциацията, като например последните 2 национални състезания – SDA Open 2017 и BDA Open 2018

Какъв е личният принос, който смятате, че можете да дадете на Асоциация дебати България? Вярвам, че мога да помогна за създаване на нужни практики за повишаване на качеството на дебатиране в нашето общество на национално, както и на международно ниво.

Има ли нещо друго, което искате да опишете в кандидатурата си и не се включва във въпросите по-горе?Аз съм настоящ председател на Контролната комисия към асоциацията и смея да твърдя, че нашия мандат е сред най-успешните досега. Мога да допринеса с нужен опит и нови идеи към новия екип, за да продължим тази тенденция.


Име и фамилия: Иван Иванов

Клуб по дебати: Треньор на Клуб дебати 12 СУ

Образователна институция: СУ „Св, Климент Охридски“

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати България в краткосрочен план? Да подготви стажантите за поемане на по-отговорни задачи – организиране на събития, обучения, създаване на ресурси. Да разпише проект за финансиране. Да продължи да изпраща обучители в различни клубове.

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати България в дългосрочен план? Да промотира повече независими състезания, които да са главната част от събития по дебати в България. Да се фокусира върху ограничен брой важни събития, които тя самата да организира – Форум, Национално ученическо по дебати, BDA Open.

Имате ли опит в управленческа роля? Да, бях 2 години в УС.

Какъв е личният принос, който смятате, че можете да дадете на Асоциация дебати България? През последните две години съм отделил значителна част от времето си, както и хората от екипа, в който бях. Чувствам, че съм готов да отдам още толкова от енергията и фокуса си през следващия мандат. Бих искал да оползотворя следващите две години, като включа Асоциацията като приоритет сред другите си планове.

Има ли нещо друго, което искате да опишете в кандидатурата си и не се включва във въпросите по-горе? Не.


Име и фамилия: Тодор Рогошев

Клуб по дебати: Председател, Клуб дебати – Пловдив

Образователна институция: ПУ Паисий Хилендарски

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати България в краткосрочен план? Разширяване на дебатьорската мрежа, както териториално така и възрастово. Териториално – има градове където тепърва трябва да се създаде или подсили локалната мрежа.

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати България в дългосрочен план? Смятам, че има много неизползван ресурс в университетите, но трябва да се подходи по-различно. С подходящи партньори и събития е напълно възможно да активираме тази част на обществото.

Имате ли опит в управленческа роля? Да. От три години съм председател на Клуб Дебати Пловдив.

Какъв е личният принос, който смятате, че можете да дадете на Асоциация дебати България? Контакт с потенциални партньори, връзка с университети и училища, предимно в Пловдив, където последните две години мрежата е станала една от най-активните в страната. Освен това мога да допринеса и с някакви бегли познания по право. 🙂

Има ли нещо друго, което искате да опишете в кандидатурата си и не се включва във въпросите по-горе? Ще се радвам да стана част от екипа и да върна на обществото това, което ми е дало.

Кандидатурата на Тодор е както за Управителен, така и за Контролен съвет на АДБ.


Име и фамилия: Мартин Михайлов

Клуб по дебати: Клуб дебати 73-то училище; треньор

Образователна институция: Софийски университет

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати България в краткосрочен план? Плавната смяна на управителен и контролен съвет и анализ на изминатия път, с което да се види положението на дебатите в страната, накъде може да се развива, както и допуснатите грешки.

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати България в дългосрочен план? Популяризиране на дебатите, в частност дейността на асоциацията и асоциираните клубове. Засилване връзките с останали институции, били те държавни или не. Намиране на алтернативни източници на финансиране.

Имате ли опит в управленческа роля? Тренирал съм клуб.

Какъв е личният принос, който смятате, че можете да дадете на Асоциация дебати България? Познания и отдадеността показа през годините.

Има ли нещо друго, което искате да опишете в кандидатурата си и не се включва във въпросите по-горе? Не.

Кандидатурата на Мартин е както за Управителен, така и за Контролен съвет на АДБ.


Име и фамилия: Мартин Мавров

Клуб по дебати: Президент и треньор на клуб „Дебати“ Бургас

Образователна институция: Завършвам ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ в гр. Бургас и ще уча в СУ „Св. Климент Охридски“.

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати България в краткосрочен план? 1) Финансова стабилност:
Тук най-ключовото е осигуряване на спонсор/и, чрез които да можем да поддържаме добро ниво на сигурност по отношение на редовните задължения на Асоциацията ( организиране на стандартните ежегодни събития, обучения, публични дебати, платена позиция и т.н.).
Освен това е важно да кандидатстваме по различни проекти (Както изготвени от ЕС, така и от организации, чиято дейност има допирни точки с нашата), с което да повишим продуктивността си по отношение на развитието на клубната мрежа, деловите си контакти като организация и същевременно това да не коства финансови ресурси, които са заложени в рамките на редовните задължения на Асоциацията.

2) Развитие на клубната мрежа:
Според мен АДБ страда от липса на добра структура по отношение на ръководството на клубно ниво, особено в провинциалните градове. Много често човекът, който отговаря за тренирането и съдийстването в рамките на клуба ( чисто дебатьорската част) е и човекът, който отговаря за административните задължения и набирането на нови членове. Това са поне 4 вида еднакво важни дейности, често извършвани от малко на брой хора, на които им липсва подготовка. Всичко това води до липса на продуктивност, защото не винаги един човек може да се справя перфектно с всички тези елементи от ръководенето на един клуб без това да се превръща в главно негово задължение, което го ограничава от другите му приоритети в личен или професионален план, които не са свързани с дебатите като съвкупност от дейности.
За мен решението на този проблем е да се въведе по-мащабна и прозрачна стажантска програма, която да обучава от една страна лидери на клубове, които да изпълняват административни и представителни функции, а от друга – треньори и съдии, които да ръководят чисто дебатьорската част в рамките на клуба. Това би означавало един ментор според ролята си в УС да има по няколко стажанти от различни градове, които да придобият познания в съответните области и да ги прилагат в собствените си клубове, като по този начин всеки е еквивалентно ангажиран, има специфични задачи, които го правят ценен за развитието на клуба, но и всички носят споделена отговорност.

3) Обучителни ресурси:
В последните 2 години АДБ имаше огромен напредък в цялостното качество на дебатите както на състезания, така и на публични дебати.
Въпреки това обаче, локалните обучения често се оказваха сравнително неефективни, защото изискваха твърде много човешки и финансови ресурси, които в крайна сметка не оставаха напълно оправдани. Затова смятам, че трябва да се въведе по-мащабна система за онлайн обучения на Български език, както и да се наблегне на преводите на речи и обучения от международни състезания, което се оказа доста ефективна система около големите наши състезания (БДА, Националното ученическо) и Форумът.

4) Публични изяви:
Смятам, че за да повишим популярността си като организация в рамките на българското общество, трябва да наблегнем на публичните изяви в различни държавни институции и като цяло на национално ниво. Ако продължим да се задоволяваме с локални публични дебати, без реално да даваме всичко от себе си в тази насока, то не можем реалистично да очакваме, че това би генерирало обществен интерес. Това е важно, защото от една страна представлява най-добрият маркетинг, който бихме могли да имаме, но от друга е и успешен механизъм за привличане на нови хора и ангажирането им с дебатирането/дебатите като форма на извънкласна дейност или на гражданска активност.

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати България в дългосрочен план? 1)Трябва да се стремим да ангажираме възможно най-много хора да вземат участие не само в състезателната част на дебатите и уменията, които те придобиват от нея, но и цялостно към всички останали аспекти свързани с дебатьорското общество. Това би изисквало да постигнем златната граница на принадлежност към обществото. За нас като организация е важно да създадем прозрачни механизми, които да стимулират хората да вършат работа в полза на обществото, но да има и полза за тях самите. Това е особено проблематично, защото за един произволен непознат за дебатьорското общество човек, независимо от амбицията, която има, често е много трудно да успее да си изгради име в рамките на обществото и няма ясно определени начини, по които да може да го направи.

2) Особено важно е да продължим да работим върху всички неща, които съм добавил в категорията „“Краткосрочен план““. Смятам, че до голяма степен те се припокриват и не са действия с краен изход.

3) Всеки вид развитие на дадена организация изисква поемане на рискове, експериментиране и реформи. Смятам, че е добре да приемаме и изпробваме нови идеи, а не постоянно да се придържаме към строго определени рамки, защото всяко едно колебание би ни поставило в неблагоприятна позиция (като например загуба на ключов дългогодишен спонсор).

Имате ли опит в управленческа роля? Основал съм и ръководя клуб по дебати от 3 години, като за това време съм преминал през най-различни трудности и това ми е помогнало доста да се ориентирам в управлението на клуба като микроструктура, но и ключовото значение на комуникацията между него и Асоциацията като макроструктура.
Организирал съм Националния Дебатьорски Форум 2018 в екип с представители на АДБ, както и две състезания по дебати в Бургас през 2017г. и 2018г., с което ефективно ги превърнах в традиционни ежегодни събития за града.
Бил съм стажант „Мениджър Проекти“ към Асоциацията за период от 6 месеца между юли 2018г. и януари 2019г.

Какъв е личният принос, който смятате, че можете да дадете на Асоциация дебати България? Бих дал всичко от себе си за развитието на дебатьорското общество, за стабилността на Асоциацията и най-вече за изграждането на добър обществен имидж, който би допринесъл за всички останали структурни елементи, свързани с нашата дейност.

Има ли нещо друго, което искате да опишете в кандидатурата си и не се включва във въпросите по-горе? Бих искал да пожелая успех на всички и призовавам делегатите да гласуват за обективно най-добрите кандидати.


Контроленсъвет

Име и фамилия: Мария Флорова

Клуб по дебати: Клуб Дебати- “Младежки дом”-Русе

Образователна институция: АГ”Гео Милев”

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати България в краткосрочен план? Да се насочи внимание към малките клубовете, които нямат треньор. Смятам, че е важно да се предлага помощ на тези дебатьори, които имат желание да се развиват и да бъдат част от това общество, но нямат възможност да черпят знания от по-опитните дебатьори по време на подготовката си за дадено състезание. Също така е полезно да се обърне внимание към организиране на повече обучения за съдии. Така по-опитните дебатьори от тези клубове биха имали възможност да дават по-добри обратни връзки и да помагат адекватно на новите членове, които те първа започват своето развитие на дебатьор.

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати България в дългосрочен план? Създаването на повече обучителни ресурси на български език. Смятам, че това би помогнало на повече нови дебатьори да се подготвят самостоятелно. Сега има голям избор на канали в YouTube, които съдържат много полезна информация и са полезни за обогатяване на знанията на дебатьорите, но са на английски език. Това би било проблем за тези, които изучават в училище чужд език, който не е английски( напр. немски, руски и т.н.); нови дебатьори, които нямат информация за тези канали и би им било трудно да ги открият. Също така би било полезно да се развива каналът на Асоциацията в YouTube, защото в България има много добри дебатьори, които могат да предложат изобилие от знания за по-малките.

Имате ли опит в управленческа роля? Отговорник на класа си съм от 1-година.

Какъв е личният принос, който смятате, че можете да дадете на Асоциация дебати България? Смятам, че дейността на УС е важно да бъде публикувана в страницата на Асоциацията. По този начин всички ще забелязват усърдната работа и прогресът на всички членове от УС. Би било интересно да се създаде в страницата платформа, която дава възможност на УС и КС да получават обратна връзка от останалата част от дебатьорите. Според мен е полезно членовете да се допитват до всички останали с цел да разберат потенциално за даден проблем по които могат да поработят.

Има ли нещо друго, което искате да опишете в кандидатурата си и не се включва във въпросите по-горе? Не.


Име и фамилия: Румяна Пенева

Клуб по дебати: Клуб към II АЕГ „Томас Джеферсън“, треньор

Образователна институция: Американски университет в България (завършвам тази година)

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати България в краткосрочен план? В краткосрочен план трябва да продължим активно да подпомагаме работата на клубовете в страната чрез обучения, съвети и разработка на обучителни материали. Когато говорим за устойчивост, трябва да предприемем стъпки към въвеждане на новите членове на екипа в процесите на работа, както и тяхното подобрение; да направим необходимото, за да отчетем успешно настоящите си проекти и да работим за бъдещо финансиране.

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати България в дългосрочен план? Достигане до максимално голям брой ученици, студенти и треньори чрез разрастване и устойчивост на клубната мрежа; подобряване на устойчивостта на организацията във финансов и оперативен смисъл; подобряване на общото ниво чрез предоставяне на възможности за развитие; активна работа с образователни институции; въвличане на по-широката общественост чрез публични събития и дискусии.

Имате ли опит в управленческа роля? Да, като настоящия председател на Асоциация дебати България; като част от Управителния съвет на организацията в периода 2015-2017 г.; като координатор на редица социални проекти с образователна и благотворителна насоченост в последните шест години.

Какъв е личният принос, който смятате, че можете да дадете на Асоциация дебати България? Два мандата и пет години в организацията по-късно, за мен е важно да предам опита си възможно най-пълноценно, за да може организацията да не губи от стабилността си. Като част от Контролен съвет ще се радвам да подкрепя следващия екип с насоки и съвети.

Има ли нещо друго, което искате да опишете в кандидатурата си и не се включва във въпросите по-горе? Не.