Тази статия предоставя необходимата информация, ако желаете да направите Вашия клуб по дебати част от националната дебатьорска мрежа на АДБ.

За да може да представлява интересите на възможно най-много български дебатьори, Асоциация дебати започва кампания по асоциирането на клубовете от цялата страна.  Всеки клуб с повече от петима членове и желание да се включи активно в развитието на дебатите в България, може да се асоциира. Детайли за това какъв е процесът по асоцииране можете да намерите по-долу. 

С какво е по-различен един асоцииран клуб?

На първо място, всеки асоцииран клуб ще може да изпраща свои представители (делегати) на Общото събрание на Асоциацията и съответно да участва активно във вземането на решения за посоката, в която да се развиват дебатите в България. В зависимост от броя регистрирани членове Вашият клуб ще може да изпраща свои представители на Общо събрание (ОС) по следната схема:

  • клубовете с до 9 членове ще имат право да изпратят на ОС един свой делегат;
  • от 10 до 19 членове – двама делегати; 
  • от 20 до 29 членове – трима  делегати; 
  • от от 30 до 39 членове – четирима делегати;
  • клубовете с над 40 членове – петима делегати.  

Асоциираните клубове ще получат и право за преференциално записване на събития и състезания на Асоциацията. Аналогично на броя на делегатите , броят отбори, които един клуб може да запише на състезание, организирано от Асоциацията, ще зависи от броя регистрирани членове.  Неасоциираните клубове могат да регистрират отбори и участници на събития, но не се възползват от преференции. клубовете с до 9 членове ще имат право да изпращат два отбора на състезание или четирима души, когато регистрацията е индивидуална (както е на Национален дебатьорски форум);

  • от 10 до 19 членове – три отбора или шестима души;  
  • от 20 до 29 членове – четири отбора или осмина души; 
  • от от 30 до 39 членове – пет отбора или десетима души; 
  • клубовете с над 40 членове – шест отбора или дванадесетима души.   

Ако клубът регистрира за събитие повече от зададения брой отбори/души, то те отиват в списък на чакащите, откъдето ще се попълват местата ако има отказали се. 

Допълнително, асоциираните членове ще могат да се възползват и от отстъпки от наши събития, състезания и продукти (напр. отстъпки от таксата участие на Националния дебатьорски форум, Sofia Open и др.).

Как мога да асоциирам своя клуб? 

Всяка група от пет или повече души, може да кандидатства за асоцииране като клуб към Асоциация дебати, като попълни тази онлайн форма.  

Крайният срок за попълването и изпращането на формата е 15-ти април, за да може клубът да бъде асоцииран за 2021 г.  Клубът и неговите индивидуални членове могат да се възползват от преференциите и отстъпките от началото на 2021 г. 

Във формата  ще помолим да предоставите името на клуба, институцията, към която принадлежи, данните на  неговите ръководител и/или президент*, както и информация за всеки един от неговите членове, които искат да се асоциират към Асоциацията**

Асоцииране на клуба се гласува от УС на АДБ, като молбата на клуба и всеки член на клуба, вписан в регистрационната форма, се разглеждат по отделно. Всеки регистриран член на клуба става и индивидуален член на Асоциация дебати. Потвърждение за членство ще бъде изпратено до пощата на клуба, както и индивидуално до всеки новоприет член на Асоциация дебати.

Нужните документи за асоцииране са следните заявление за членство, която се попълва от всеки член, заявление за асоцииране на клуб и декларация, която се попълва от настойниците на членовете на клуба, които нямат навършени 18 г.

Членски внос се дължи от всеки индивидуален член в размер от 5лв. на година. Всеки регистриран член ще получи персонализирана  членска карта, която му дава възможност да се възползва от привилегиите, изброени по-горе.

Членският внос се заплаща по банков път. Информацията за сметката е следната: Фибанк IBAN: BG75FINV915010UB502363 Получател: Асоциация дебати България, Основание: Членски внос – [име на клуба]

В случай, че даден член вече има персонализирана членска карта от миналогодишното асоцииране и отново избере да бъде асоцииран член, тя остава активна и не се издава нова карта. Ако членът не се асоциира наново през 2021., картата спира да бъде активна. 

За да улесним плащането, молим ръководителя/президента на клуба да да направи банков превод от името на клуба, като посочи броя членове и името на клуба в платежното. Допълнителна информация за плащането ще бъде изпратена след попълването на формата.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на info@debate.bg или на телефон 089 932 8011 (Мартин Михайлов). 

* Ръководител на клуб е лицето, което управлява клуба административно – в широкия случай това са учители и представители на институцията, към която принадлежи клубът. Този човек влиза в броя на членовете на клуба.  Президентът е изборна длъжност, за която обикновено се избира член от клуба, като избори се провеждат на определено от всеки клуб време – напр. една година. ** ВАЖНО! Дебатьорите, които не попълнят регистрационната форма, могат да посещават своите клубове и да са техни равноправни членове, но не могат да се възползват от преференциите и отстъпките за записване, както и не могат да бъдат делегати на своя клуб на Общи събрания на Асоциация дебати България.