Какво представлява асоциирането към АДБ?

Асоциирането към Асоциация дебати България е процес, при който Вашият клуб заявява желание членовете му да станат част от националната дебатьорска мрежа. При асоцииране клубът подава информацията относно клуба и членовете и след това заплаща членски внос на АДБ. След асоцииране клубът получава редица преференции при участието си на събития от Асоциацията. Към АДБ могат да се асоциират клубове по дебати с най-малко петима членове. 

Членският внос е в размер на 5 лв на година и се дължи от всеки индивидуален член на асоцииран клуб. Заплащайки тази сума, Вие се превръщате в член на Асоциация дебати България и получавате права в отношенията си с АДБ, като например да избирате и да бъдете избирани в ръководните органи на АДБ. Кампанията по асоцииране започва през пролетта на всяка година, като повече детайли за тазгодишния процес ще бъдат публикувани през следващите дни на нашия сайт.

Защо е полезно да асоциирате Вашия клуб 

1. Асоциираните членове могат да се възползват от отстъпки от такси за присъствени събития на АДБ. Така например асоциираните членове плащат по-ниска такса за участие за събития като BDA Open и Националния дебатьорски форум, ако те се провеждат присъствено.

2. Асоциираните клубове имат право на преференциално записване на присъствени събития и състезания на Асоциацията. Това е особено важно за състезанията, организирани от АДБ, тъй като всяко състезание има таван на отборите, които могат да участват. Броят отбори от един клуб, които ще получат гарантирано място на присъствено събитие на Асоциацията, зависи от броя регистрирани членове. Ако клубът регистрира за събитие повече от зададения брой отбори/души, то те отиват в списък на чакащите, откъдето ще се попълват местата, ако има отказали се. 

Това НЕ означава, че само асоциирани клубове могат да участват на събитие на АДБ. Неасоциираните клубове могат да регистрират отбори и участници на събития, но не се възползват от преференции, т.е. ако при записването максималният брой отбори, които могат да участват на състезание, е надминат, гарантирано участие имат само асоциираните членове.

3. Всеки асоцииран клуб може да изпраща свои представители (делегати) на Общото събрание на Асоциацията и съответно да участва активно във вземането на решения за посоката, в която да се развиват дебатите в България. Някои от правомощията на делегатите включват: гласуване за ръководни органи на АДБ (Управителен съвет и Контролен съвет); приемане на решение за определяне на размера на членския внос; гласуване за изменяне и допълване на Устава на АДБ и др. Отделно, всеки асоцииран член на АДБ има право да изисква и получава информация за дейностите на ръководните органи на АДБ. Всичко това дава възможност за активно участие от страна на клубовете в развитието на дебатите, индикирането на проблеми с тяхното състояние, насочването на ресурси и упражняването на качествен контрол, гарантиращ  прозрачното и ефективно управление на Асоциацията като организация, развиваща дебатите в страната.

4. Асоциираните клубове имат предимство при организирането на обучения по дебати от АДБ. Тъй като асоциираните клубове допринасят финансово чрез членския внос за развитието на АДБ, те имат преференции за количеството обучения, които могат да получат от АДБ, както и са приоритетна група, в случай, че графикът за обучения е прекалено натоварен. 

5. Асоциирайки се към АДБ, Вие спомагате съществуването и развитието на нашата организация. АДБ е юридическо лице с нестопанска цел и за да съществува като такова, се нуждае от членска маса. Без асоциирани клубове АДБ няма да може да съществува и съответно да извършва своята дейност. В допълнение, Асоциация дебати България разчита на независимата финансова подкрепа на нашите членове и съмишленици, за да може да: организира състезания и обучения; ръководи националния отбор по дебати на България; организира публични събития и т.н. Вашият членски внос се използва за организирането на всички тези събития.

През следващите дни очаквайте подробно описание на процеса по асоцииране за 2021 г.