На 6-ти май 2017 г., от 20:00 ч. в хотел „Черно море“,  ще се проведе Общо събрание на Асоциация дебати, като част от дневния ред е избиране на нов Управителен и Контролен съвет на организацията.

По време на събранието всеки има право на съвещателен глас, но според Устава на Асоциация дебати право на глас имат само делегати на асоциираните клубове. С официалната покана и пълния дневен ред може да се запознаете на този линк. За Управителен съвет ще бъдат избрани седем кандидати, а за Контролен съвет – трима. Кандидатурите са представени спрямо хронологичния ред на получаване.

 


Управителен съвет: 

Име и фамилия: Цочо Бошнаков

Клуб: СУ “ Св. Климент Охридски“

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати в краткосрочен план?
Подобряване на структурния диалог между клубовете и Асоциацията, работа към подобряване имиджа на АДС.

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати в дългосрочен план?
Ясна и точна визия за изграждане на още по-силна мрежа по дебати в страната, определено развитие на студентските клубове – слабо звено в момента. Утвърждаване на дебатите като форма на гражданско образование.

Имате ли опит в управленческа роля?
Да

Какъв е личният принос, който смятате, че можете да дадете на Асоциация дебати?
Отдаденост/Трезвомислие/Опит


Име и фамилия: Иван Иванов

Клуб: СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати в краткосрочен план?
Подкрепа на максимално повече състезания, които са инициирани от различни градове. Обучения на по-нови клубове, които тепърва стартират. Стремеж към провеждане на повече про-ам състезания.

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати в дългосрочен план?
Фокусиране върху развитието на мрежата от клубове в провинцията. Организиране на повече събития като Национален дабатьорски форум, който всяка година събира и акумулира енергията на цялото българско дебатьорско общество.

Имате ли опит в управленческа роля?
Да.

Какъв е личният принос, който смятате, че можете да дадете на Асоциация дебати?
Умението да превъзмогвам субективността и егото си. Чувството за собствена значимост, преследването на лични интереси са основните проблеми, които обричат всеки екип на провал. Фокусиран съм върху преодоляването на тези характеристики и мога да бъда закрепящия елемент в УС, когато противоречията изглеждат най-остри.

Има ли нещо друго, което искате да опишете в кандидатурата си и не се включва във въпросите по-горе?
Смятам за важно да има приемственост между новия екип и този, който отстъпва длъжността си. Така прогресът е по-сигурен. Фактът, че съм част от провинциален клуб, ми помага да видя проблеми и обстоятелства, които остават понякога извън фокус. В този смисъл се ангажирам за защитаване на интереса на всички по-малки или по-отдалечени клубове.


Име и фамилия: Светлин Берков

Клуб: Клуб дебати „НГПИ“

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати в краткосрочен план?
По-активна комуникация със съществуващите клубове и увеличаване на обученията извън столицата.

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати в дългосрочен план?
Дебатите като дисциплина трябва да се популяризират на национално ниво и да бъдат свободно избираем предмет в училищата.

Имате ли опит в управленческа роля?
Да. Бил съм част от организацията на няколко събития и съм работил в продължение на две години по учебни предприемачески програми.

Какъв е личният принос, който смятате, че можете да дадете на Асоциация дебати?
Тъй като все още се занимавам активно с дебати и на състезателно ниво, освен на треньорско, имам лични наблюдения върху много от нещата, които могат да бъдат подобрени в асоциацията. Главно неща, които дебатьор би забелязал, а съдия или треньор не.

Има ли нещо друго, което искате да опишете в кандидатурата си и не се включва във въпросите по-горе?
Вярвам, че асоциацията трябва да работи страшно много, за това да даде достъп до дисциплината и на хора, които никога няма да спечелят състезание или да се занимават с дебати на международно ниво. Независимо какъв си, откъде идваш и колко си добър, дебатите могат да ти дадат страшно много и всеки трябва да има достъп до тях.


Име и фамилия: Николай Ангелов

Клуб: Първа английска езикова гимназия

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати в краткосрочен план?
Поддържането на локалните състезания, които се развиват все повече през последната година е много важен приоритет за Асоциацията, за да се създаде традиция за провеждането на тези изключително важни събития. 

Изграждането на Треньорска мрежа из градовете, която да поддържа пряк контакт и обменя опит.
Повече достъпни интернет ресурси под формата на статии и видеа с цел косвено подпомагане на всички клубове в страната.
Адресиране на проблема с англицизмите по време на речи, който се развива в някои места в България.
Подкрепа на повече проекти, които да дават възможности на дебатьорите да се развиват – обмени, национални отбори и проекти на други дебатьорски общества.

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати в дългосрочен план?
Новосъздадената клубна мрежа трябва да продължи своето изграждане, за да се консолидира дебатьорското общество из цяла България.
Диверсификация на партньорства и дарители с цел повече ресурси за събития и подпомагане на дебатьори.
Организиране на повече обществени събития, свързани с дебати – публични дебати, дискусии и събития с цел гражданско образование на младите.
Партньорство с други организации, с които имаме общи цели, което да доведе и до повече участия на дебатьори във важни обществени събития.
Продължаване на работа с Министерство на образованието за въвеждане на дебатите в образователната система.

Имате ли опит в управленческа роля?
Да. Имам доказан опит като президент на клуба по дебати в своето училище, който увеличи посещаемостта си 4 пъти само за няколко месеца. Организирал съм различни събития извън сферата на дебатите, свързани с младите и развиването на гражданско общество.

Какъв е личният принос, който смятате, че можете да дадете на Асоциация дебати?
Смятам, че нося със себе си мъдростта на по-опитните дебатьори и лидери от последните години, защото съм имал възможност да работя и многократно да обсъждам важни теми свързани с функциите на Асоциацията с тях, както и да се уча от първа ръка. Освен това обаче нося и духа на младите и новите хора, които имат различен и свеж поглед над нещата, както и възможността не само да запазват постигнатото, но и да го надграждат. Смятам, че работата ми с изключително различни хора като дебатьор, президент и организатор ме е научила как ефективно да комуникирам с хората и да намирам баланс в кризисни ситуации. Мога да работя в срокове и под напрежение.  

Има ли нещо друго, което искате да опишете в кандидатурата си и не се включва във въпросите по-горе?
Смятам, че най-голямата ми мотивация се крие в искрената ми любов към дебатите и цялостната им кауза. Дебатите се появиха в моя живот в доста критична за мен възраст и ситуация и напълно промениха живота ми към по-добро. Дебатите и хората, които те привличат са много често едни от най-близките ми хора и тези, които са ми помогнали да стана човека, който съм днес. Поради тези причини в каквато и да е ситуация ще имам цел да направя най-доброто за цялото дебатьорско общество, защото осъзнавам неговата важност за всеки човек.


Име и фамилия: Румяна Пенева

Клуб: 

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати в краткосрочен план?
Смятам, че е важно да подобрим вътрешните процеси на работа и да въвлечем повече дългосрочни доброволци, с цел да разгърнем дейността и да повишим ефективността си. Трябва да работим в насока по-голяма прозрачност и подобряване на облика на организацията. Сред приоритетите ни трябва да е активния диалог с треньорите по дебати в цялата страна и съвместната ни работа. С цел да продължим да подобряваме нивото на дебатите и да подпомагаме пълноценно треньорите и дебатьорите смятам, че ще е полезно да продължим да разработваме подпомагащи материали. Не на последно място поставям съвместна дейност с образователни и младежки институции и организации със сходни цели и ценности.

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати в дългосрочен план?
Утвърждаване на дебатите като метод на обучение и тяхното приложение в учебните програми; предоставяне на достъп до дебати на възможно най-голям брой ученици и студенти в цялата страна; подобряване на устойчивостта на организацията с цел тя да съществува и да се развива дългосрочно, както финансово, така и от гледна точка на процеси и човешки ресурси; въвличане на по-широката общественост чрез публични събития и дискусии.

Имате ли опит в управленческа роля?
Да, като част настоящия Управителен съвет на Асоциация дебати; като един от създателите и заместник-председател на Софийски ученически съвет; като координатор на редица социални проекти с образователна/благотворителна насоченост. 

Какъв е личният принос, който смятате, че можете да дадете на Асоциация дебати?
В последните две години имам поглед и пряко участвам в работата на организацията и бих се радвала да продължа да работя по започнатите подобрения и промени във функционирането й. Към работата на управителния съвет ще допринеса със своята организираност, точност, ентусиазъм и способността си да работя с различни хора.


Име и фамилия: Мирослав Йонов

Клуб: Клуб дебати „Венчев“

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати в краткосрочен план?
Спомагане за изграждането на активна междуклубна мрежа, която да служи за сътрудничество и комуникация при инициирането на локални проекти.

Създаване на база данни, която включва преведени материали както за начинаещи, така и за напреднали дебатьори.
Осъществяване и поддържане на контакт с международни дебатьорски общества с цел обмяна на опит.
Въвеждане на система за наддаване при организацията на състезания – предназначението й e да стимулира на дейното им участие при домакинство на национални състезания в малки градове, в които се наблюдава ниска активност или напълно липсва такава.
Установяване на менторска програма, която ще позволи на треньорите на клубове да бъдат обучавани от специалисти в областта.

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати в дългосрочен план?
Стратегии за набиране на средства от корпоративни и индивидуални партньори, тъй като липсата на финансова стабилност ограничава развитието на Асоциацията, заради невъзможността да се планират и реализират дългосрочни проекти.
Откриване на повече стажантски позиции, които да позволяват на желаещите да се включат в извършването на оперативна работа и обсъждането на бъдещи приоритети на Асоциацията, което би развило тяхната административна култура. Въвличане на нови кадри в оперативни задачи би изградило по-силни местни структури, защото дебатьорите ще са по-запознати с методите за устойчиво развитие на дадена структура.
Припознаване на дебатите като ефикасен метод за обучение в образователната ни система.
Популяризиране на дебатите чрез събития, които нямат състезателен характер и са насочени към масовата аудитория.

Имате ли опит в управленческа роля?
Да! Имах възможността да съм от главните организaтори на миналогодишното национално състезание Pazardzhik Open, както и на тазгодишното планувано международно. По настоящем съм и вицепрезидент в Съвета за младежка политика, където се стараем да запознаваме младите хора с добрите практики във всички сфери на обществения живот. Най-голямото ми предизвикателство като ръководител обаче е клубът по дебати. Възможността да съм пряко замесен в развитието и успехите на участниците в клуба ме прави повече от щастлив и убеден, че сме тръгнали по правилния път.

Какъв е личният принос, който смятате, че можете да дадете на Асоциация дебати?
Всестранният опит, който натрупах през последната година, желанието, с което се включвам във всеки следващ проект на Асоциацията, както и организаторската ми натура, са ключови в моята кандидатура. Бих искал да участвам пряко в бъдещето на Асоцицията, защото смятам, че мога да предложа иновативни идеи за надграждане на постигнатото.


Име и фамилия: Лъчезара Тонева

Клуб: 

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати в краткосрочен план?
Подобряване на екипната работа с цел по-високо ниво и разнообразие на осъществяваната дейност.

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати в дългосрочен план?
Превръщането на Асоциация дебати в лесно разпознаваема организация за по-широк кръг от младежите в България и не само.

Имате ли опит в управленческа роля?
През последната година дейно участвам в работата заедно с екипа на Асоциация дебати, както и в програмите на още няколко младежки неправителствени организации.

Какъв е личният принос, който смятате, че можете да дадете на Асоциация дебати?
Вярвам, че съм доказала своята отдаденост към Асоциация дебати и развиването на дейност, която е пряко насочена към младите хора в България.


Име и фамилия: Моника Найденова

Клуб: Център

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати в краткосрочен план?
В краткосрочен план Асоциацията трябва да се съсредоточи върху изграждането на стабилна клубна мрежа като клубовете в нея трябва да получават подкрепа от нас и да се чувстват уверени да помолят за помощ във всеки един момент. За мен е важно и да продължаваме да градим партньорството си с Фондация БЕСТ и да продължаваме да предоставяме събития на много високо ниво ( Националното състезания за ученици, Sofia Open и тн).

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати в дългосрочен план?
В дългосрочен план трябва да наблегнем към разпространение на ученически дебати из възможно най-много учебни заведения в страната. Така дебатите не само ще помогнат на много млади хора да намерят своя глас и да могат да изразят своята гражданска позиция, но и ще ни позволят да започнем да се адаптираме към британската система. Тя е особено успешен модел, в който студентите организират ученически състезания за да генерират приходи на университетския клуб. Така студентските дебатьорски клубове не само стават по-независими от университета, но и имат необходимите средства да помогнат на своите членове да участват на Световното и Европейското първенства.

Имате ли опит в управленческа роля?
Да, бях част от последния Управителен съвет на АДС. Преди да започна да се занимавам с дебати за две години бях Главен секретар на Дружеството за ООН в България. Още в училище започнах да заемам лидерски позиции като в 9ти клас станах председател на ученическия съвет в 9та ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, а три години по-късно с помощта на много прекрасни хора основахме Софийския ученически съвет.

Какъв е личният принос, който смятате, че можете да дадете на Асоциация дебати?
Като треньор на клуб, отворен за ученици и студенти, които нямат достъп до дебати в учебното си заведение, аз имам наблюдения върху пречките пред активни хора, които искат да създадат клуб, но не се чувстват готови да го водят сами. Имам интерес в разработването на материали, които да помагат на начинаещи дебатьори както и в развитието на цели учебни планове за учители, които желаят активно да преподават дебати. Някои от статиите ми са публикувани на сайта на АДС. Също така съм активен дебатьор и посещавам международни турнири на всеки два месеца. Това ми помага да следя теченията в отсъждането на дебати и да ги споделям на национално ниво чрез организиране на обучения. Международните състезания ми позволяват и да поддържам голяма мрежа от партньорства с водещи европейски университети, които могат да са в помощ не само на Асоциацията, но и на местните клубове.


Контролен съвет: 

Име и фамилия: Румен Маринов

Клуб: –

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати в краткосрочен план?
Като краткосрочен приоритет смятам да поставя разпространението на дебатите като дейност из цялата страна и заформяне на съответните дебатьорски клубове. Това това ще даде шанс повече млади хора в България да се запознаят с позитивите от дебатирането и ще осигури запазването на цялостния интерес към това занимание.

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати в дългосрочен план?
В дългосрочен план сматам да се фокусирам върху цялостното сформиране на дебатьорско общество и култура у участниците, които ще изграждат и разпространяват идеалите на организацията. По този начин дебатите в България ще станат нормална и популярна част в ежедневието на младите и ще се запази атмосферата, което окуражава повече хора да се включат.

Имате ли опит в управленческа роля?
Участвал съм в оргазирането на Shumen WSC 2017.

Какъв е личният принос, който смятате, че можете да дадете на Асоциация дебати?
Дебатьор съм от 3 години, като съм се занимавал с няколко формата, което ме прави изключително компетентен в сферата на дебатите . Също така, участието ми в множество състезания организирани от АДС ме е запознало както със самата асоциация и идеите й, така и с настоящото дебатьорското общество в България и нуждите му. Готов съм да влагам идеите си и да работя с останалите хора в контролния съвет за организирането на бъдещи събития и дейности.


Име и фамилия: Райчо Райчев

Клуб: Клуб дебати НБУ

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати в краткосрочен план?
В краткосрочен план Асоциацията трябва да:
1)Да наблегне върху осигуряването на приемственост на новия Управителен съвет. Да децентрализира възможно най-много управлението и ресурсите си с цел въвличане на всички заинтересовани страни в управлението на Асоциацията.
2)Да изготви стрегия за поддържане и развитие на клубната мрежа. Да направи силна застъпническа кампания за асоцииране на клубове.
3) Да работи в посока развитие на административен и операвен капацитет.
4) Да изготви едногодишен план за развитие, в който да бъдат заложени измерители за постигане на конкретни цели в следните области: Събития; Маркетинг, Реклама и фондонабиране; Звено обучители; Администрация и др.
5) Да стане член на Национален младежки форум. Да има представител на Асоциацията, който да бъде избран за член на УС на НМФ.

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати в дългосрочен план?
В дългосрочен план Асоциацията трябва:
1) Да разпише стратегия за развитие за бъдещите 5 години.
2) Да стане национално представена младежка организация.
3) Да лобира за включването на академичните дебати като училищен и университетски предмет.
4)Да утвърди дългосрочни стратегически партньорства с ключови институции, корпоративни контакти и големи младежки НПОта

Имате ли опит в управленческа роля?
1.Съосновател и председател на Софийски ученически съвет, който обединява над 100 гимназии (2013-2015)

2. Член на Управителен съвет на Асоциация дебати- София (2015/2017)
3. Член на Управителен съвет (2017) на Национален младежки форум, който представлява над 120 000 млади хора в страната.

Какъв е личният принос, който смятате, че можете да дадете на Асоциация дебати?
Мисля, че „светлата страна“ на моята личност е дебатьорската ми същност, защото участието ми в Асоциация дебати- София не е само „служба“, но и интелектуално занимание „за посветени“. Шегата настрана, но благодарение на дебатите аз не само развих ораторските си умения, но и се научих как да говоря спокойно пред публика, както и да аргументирам своята позиция. В дебатьорския фолкрор се казва, че: „Дебатьорите са готини хора, които имат визия за нещата, които искат да постигнат и имат идея за начина, по който това да се случи“. Вярвам, че работата ми като дебатьор и като член на УС до този момент са показали, че притежавам необходимите качества и умения, с които да спомогна развитието и правилното позициониране на Асоциацията на локално и национално ниво. Моите плюсове са, че имам силен организационен опит, добит от Софийски ученически съвет, Асоциацията и Национален младежки форум. Разполагам с необходимите институционални, НПО и корпоративни контакти, с които ще продължа да утръврждавам доброто име и развитие на Асоциацията. С оглед на това се кандидатирам за член на Контролния съвет, защото отчитам допуснатите грешки през изминалите години и искам да работя в насока отстраняването им. И като си говорим за краткосрочни и дългосрочни цели моите цели, свързани с контролния съвет са две:

  1. Проактивно и правилно функциониращ Контролен съвет, следящ за спазването на всички нормативни документи и работещ в името на прозрачност, благополучен процес и постигане целите на организацията.
  2. Делегиране на повече правомощия на КС в дългосрочен план. (Например обработка на документи на кандидат-членове)

Има ли нещо друго, което искате да опишете в кандидатурата си и не се включва във въпросите по-горе?
Призовавам всички делегати на Общото събрание добре да се запознаят с Устава на организацията, Дневния ред на Общото събрание. Да направят своя информиран избор, свързан с кандидатурите за УС и за КС. Последно, но не по важност всеки, който има въпроси, свързани с евентуалното присъединяване на Асоциация-дебати София към Национален младежки форум (www.nmf.bg) да се обърне към мен.


Име и фамилия: Дарио Крус

Клуб: Клуб дебати СУ – София

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати в краткосрочен план?
Да помогне за създаването и утвърждаването на клубове по дебати в различни училища и университети в цялата страна.

Какви трябва да бъдат приоритетите на Асоциация дебати в дългосрочен план?
Дебатите да се популяризират още повече сред ученици и студенти, за да може не само ентусиастите, но и останалите да разберат, че тази дисциплина е нещо, което може само да им помогне.

Имате ли опит в управленческа роля?
Да.

Какъв е личният принос, който смятате, че можете да дадете на Асоциация дебати?
Прагматичността, която смятам, че мога да приложа в работата си в Асоциация дебати.