На 15 декември 2017г., петък, от 16:00 ч. в 22. СУ „Георги С. Раковски“, гр. София, бул. „Витоша“ 134, 1463 Център,  ще се проведе Общо събрание на Асоциация дебати. 

Дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Асоциация дебати за периода май – декември 2017г.
  2. Годишен план за работа за 2018г.
  3. Разни

    Предложения за точки по дневния ред можете да внесете като изпратите имейл на info@debate.bg или в началото на събранието.

    Напомняме, че всеки има право на съвещателен глас, но според устава на Асоциацията право на глас имат само делегати на асоциираните клубове. За легитимно се счита и присъствие осъществено чрез интернет или телефонна връзка. Съответно ще бъде дадена възможност за такава по време на Общото събрание.

    При неявяване на необходимия брой членове за реализиране на кворум, събранието ще се отложи с един час и ще бъде проведено при същият дневен ред,  на същото място, считайки се за законно, независимо от броя на присъстващите.