Уважаеми дами и господа,

С настоящата покана Ви уведомяваме, че на 4 март 2018г., неделя, от 20:30 ч. в хотел “България”, гр. Бургас, ул. „Александровска“ 21, 8000, ще се проведе Общо събрание на Асоциация дебати България, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Асоциация дебати за периода декември 2017г. – март 2018г.

2. Разни

Предложения за точки по дневния ред можете да внесете като изпратите имейл на info@debate.bg или на самото Събрание.

Напомняме, че всеки има право на съвещателен глас, но според Устава на Асоциацията право на глас имат само делегати на асоциираните клубове. За легитимно се счита и присъствие осъществено чрез интернет или телефонна връзка. Съответно ще бъде дадена възможност за такава по време на Общото събрание.

При неявяване на необходимият брой членове за реализиране на кворум, събранието ще се отложи с един час и ще бъде проведено при същият дневен ред, на същото място, считайки се за законно, независимо от броя на присъстващите.

С уважение,
Управителен съвет
Асоциация дебати България