На 16 декември 2016г., петък, от 14:00 ч. в 133 СОУ „А. С. Пушкин“, гр. София, ул. „Цар Шишман“ 1, ще се проведе Общо събрание на Асоциация дебати.

Дневен ред:

 1. Обсъждане на план за работа 2017 г.
  1. Отчет за дейността през 2016 г.
  2. Обучения
  3. Състезания
  4. Публични дебати и дискусии
  5. Маркетинг

2. Разни

Предложения за точки по дневния ред можете да внесете като изпратите имейл на info@debate.bg или на самото Събрание.

Напомняме, че всеки има право на съвещателен глас, но според Устава на Асоциацията право на глас имат само делегати на асоциираните клубове (повече за процедурата по асоцииране можете да намерите на www.debate.bg/clubs/ ).  За легитимно се счита и присъствие осъществено чрез интернет или телефонна връзка. Съответно ще бъде дадена възможност за такава по време на Общото събрание.

При неявяване на необходимият брой членове за реализиране на кворум, събранието ще се отложи с един час и ще бъде проведено при същият дневен ред,  на същото място, считайки се за законно, независимо от броя на присъстващите.

С уважение,

Управиелен съвет
Асоциация дебати – София

 

Линк към поканата